Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do modernizacji pamięci sieciowej SAN - znak 1/ZTZ/2016

Warszawa: Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do modernizacji pamięci sieciowej SAN - znak 1/ZTZ/2016
Numer ogłoszenia: 67774 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych , ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu urządzeń i oprogramowania do modernizacji pamięci sieciowej SAN - znak 1/ZTZ/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pamięci sieciowej SAN polegająca na wymianie posiadanej przez Zamawiającego macierzy FC na nową i rozbudowa struktury sieciowej o interfejs 10 GbE, zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty 18116,00 PLN netto

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.70.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 zadań polegających na dostawie urządzeń do post-produkcji lub produkcji filmowej o wartości min. 300 000,00 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Przez najważniejsze dostawy Zamawiający rozumie dostawy, o których mowa w pkt III.3.2 Ogłoszenia. Dokumentem potwierdzającym jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno ono być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w tym zakresie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. a)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, b) dowód wniesienia wadium, c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) specyfikacja cenowa przygotowana w sposób podany w pkt 12 SIWZ, e) informacje techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w postaci szczegółowych danych technicznych publikowanych lub potwierdzonych przez producenta oferowanych produktów, które pozwolą Komisji przetargowej ocenić, czy oferowane produkty spełniają wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ (informacje techniczne - sporządzone jedynie w języku polskim lub angielskim), f) wypełniony formularz ofertowy, g) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2 i III.4.4 ogłoszenia i odpowiadające im określone w III.4.3.1 i pkt III.6.g składa każdy z wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.6.c powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Dokumenty o których mowa w pkt III.4.1 składają dowolni wykonawcy spośród składających wspólną ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Projekt techniczny - 15

3 - Serwis - 5

4 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: a) zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. siła wyższa; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty, b) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy, c) zakończenia serii produkcyjnej danego modelu sprzętu oraz rozpoczęcia produkcji sprzętu o nie gorszych parametrach technicznych, d) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron, f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, g) strony dopuszczają zmianę umowy dotyczącą wynagrodzenia, która będzie zależna od zmiany stawki podatkowej VAT, h) zmian technicznych o wartości nie przekraczającej 5% wartości brutto umowy, powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikających z potrzeb Zamawiającego, dokonanych na pisemny wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfdif.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16, pok. 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16, pok. 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2016r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16, pok. 6.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2016-04-12 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-04-08 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-03-31 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-03-31 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-03-24 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 6346