Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych-znak ZZT/04/2015

Warszawa: Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - Etap I - znak ZZT/04/2015
Numer ogłoszenia: 240828 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
   zawarcia umowy ramowej
   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych , ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz ze zmianą systemu pomiarowego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - Etap I - znak ZZT/04/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie modernizacji rozdzielni średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia, z wymianą stacji transformatorowych, wykonanie nowego układu pomiarowego przygotowanego do rozliczeń w TPA i odbiorem z ZE pod adresem siedziby WFDiF. Szczegółowy zakres modernizacji określa projekt wykonawczy opracowany na zlecenie Wytwórni stanowiący wraz z przedmiarem robót załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.5)
V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, do kwoty 35.000,00 zł netto
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.56.00-4, 45.31.55.00-3, 45.31.57.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji rozdzielni elektrycznych średniego lub niskiego napięcia, o wartości robót co najmniej 250 000,00 zł. brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, wpisanej do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty budowlane, o których mowa w pkt III.3.2 Ogłoszenia. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tylko w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (według załącznika nr 10 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) harmonogram rzeczowo-finansowy, e) kosztorys ofertowy, f) wypełniony formularz ofertowy, g) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. III.4.3.1. Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. III.4.3.1. Ogłoszenia. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2 Ogłoszenia i odpowiadające im określone w III.4.3.1 i pkt III.6.lit.g Ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.6.c Ogłoszenia powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Dokumenty o których mowa w pkt III.4.1 oraz w pkt III.6 lit. b, d-f Ogłoszenia składane są wspólnie. Lista lub informacja, o której mowa w pkt III.4.4. Ogłoszenia powinna być złożona przez każdego Wykonawcę z osobna.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas realizacji zadania - 10
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 Pzp będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, technicznymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfdif.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16, pok. 6..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16, pok. 6..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30-09-2015 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Zakład Zaplecza Technicznego, ul. Chełmska 21 budynek 16, pok. nr 1, 00-724 Warszawa. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść, w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, z czego 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-10-15 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-10-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-24 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-24 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-24 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-15 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
2015-09-15 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja załącznika
Wyświetleń: 10932