Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych - 01/ZTZ/2015

Warszawa: Rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych - 01/ZTZ/2015
Numer ogłoszenia: 157554 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136196 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych - 01/ZTZ/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych. Rozbudowa biblioteki taśmowej obejmuje zwiększenie jej pojemności z posiadanych 90 kieszeni kaset do 270, czyli o 180 kieszeni kaset, zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
CONTENT NETWORKS Sp. z o.o., ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227125,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 236775,00
Oferta z najniższą ceną: 236775,00 / Oferta z najwyższą ceną: 236775,00
Waluta: PLN.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-06-26 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 10775