Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w WFDiF - znak ZZT/02/2015

Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w WFDiF - znak ZZT/02/2015
Numer ogłoszenia: 154186 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w WFDiF - znak ZZT/02/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych polegających na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach stanowiących własność Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Inner Service Marcin Wieremiejuk, ul. Górna 41, 05-402 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 259776,00
Oferta z najniższą ceną: 259776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 266388,48
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych usługi sprzątania pomieszczeń należących do WFDiF. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie w trybie zapytania o cenę może być udzielone jedynie dla postępowań o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne, które wynoszą 134.000/207.000 euro dla dostaw i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-06-24 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 10562