Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zwiększenie pojemności biblioteki taśmowej o 30 kaset LTO - znak 4/ZTZ/2015

Warszawa: Zwiększenie pojemności biblioteki taśmowej o 30 kaset LTO - znak 4/ZTZ/2015
Numer ogłoszenia: 192788 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie pojemności biblioteki taśmowej o 30 kaset LTO - znak 4/ZTZ/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja 1 szt. modułu Oracle SL 150 wraz z 30 szt. kaset LTO-5 oraz upgrade oprogramowania (wraz z licencją) firmy Oracle (Front Porch) na zwiększenie pojemności biblioteki taśmowej o 30 slotów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
CONTENT NETWORKS Sp. z o.o., ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23985,00
Oferta z najniższą ceną: 23985,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23985,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Zamówienia udzielono w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw z uwagi na fakt, iż zmiana wykonawcy spowodowałaby duże trudności w użytkowaniu zakupionego sprzętu (gwarancje, wsparcie techniczne, serwis) oraz w celu uniknięcia niekompatybilności technicznej zakupionego sprzętu. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego i polega na rozszerzeniu dostawy przewidzianej w SIWZ zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia 136196-2015 z dnia 08.06.2015r.) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-07-31 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 10487