Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych maszyn i urządzeń (transformatorów)

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

00- 724 Warszawa ul. Chełmska 21

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanych maszyn i urządzeń po cenach oferowanych

 

L.p. Nazwa środka trwałego                              Rok prod.              Cena wyw. PLN/netto

 

1. Transformator TAOb630/15h, moc 630 kVA         1977                      2 000

liczba faz 3                                                                                 

2. Transformator TZ-315/20 ,moc 315 KVA             1959                       3 450

Gr. Dr 5 ,praca C

3. Transformator TZ-315/20 ,moc 315 KVA             1959                       3 450

Gr. Dr 5 ,praca C

4. Transformator TO-400/15, moc 400 KVA             1977                       3 450

Gr. Dy 5 ,liczba faz 3

5. Rozłącznik wnętrzowy typ NALF 17,5 - 6              2011                       5 szt. po 1800 każdy

U 17,5kV, Uw 95kV, In 630A, Im 50kA peak

Ith 31,5 kA, Idyn 82kA peak

6. Wyłącznik próżniowy EVOLI Merlin Gerin             2011                       10 000

17,5 kV, Wersja stacjonarna + wózek montażowy

 

Przy sprzedaży urządzeń wyprodukowanych po 1992r. do ceny zaoferowanej doliczony będzie podatek VAT 23%.

Oferty pisemne na poszczególny asortyment w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg" należy składać na adres siedziby WFDiF - bud. nr. 16 pokój nr 5 i 6 do dnia 17.08.2016r.do godz.11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.08.2016r. o godz. 11.00 w bud. nr 16, pokój nr 6 . Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wpłacić należy na konto nr 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001 lub do kasy Wytwórni. Oferowane ceny zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od chwili zakończenia ich przyjmowania. Wadium oferanta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone będzie w poczet ceny kupna. Wadia pozostałych oferantów zostaną zwrócone w terminie 14 dni po wyborze ofert bez odsetek.

Oferta powinna zawierać: adres oferanta oraz nr rachunku bankowego na który ma być zwrócone wadium, przedmiot oferty (nr inwentarzowy urządzenia oferowaną cenę z zaznaczeniem brutto czy netto, kserokopię wpłaty wadium.

Zakupione urządzenia będą w stanie technicznym takim jak w dniach ich oględzin. Załadunek i transport

zakupionych urządzeń odbywać się będzie staraniem i na koszt odbiorcy.

W przypadku uchylenia się przez oferanta, którego oferta została wybrana od zakupu, wpłacone wadium przepada

na rzecz sprzedajacego.

Wytwórnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku zaproponowania przez uczestników tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Urządzenia przeznaczone do przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 13.30 na terenie Wytwórni

Informacji o przetargu udziela pan Lech Brzeziński tel. 691 717 587.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2016-08-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2016-07-29 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1135