Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - znak ZZT/03/2015

Warszawa: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - znak ZZT/03/2015
Numer ogłoszenia: 226052 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych , ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 841-26-35, faks 022 841-58-91.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - znak ZZT/03/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych położonych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 oraz Al. Lotników 1 w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, świadczona w systemie zmianowym, całodobowym, realizowana przez specjalistyczną i uzbrojoną formację ochrony reprezentowaną przez wykwalifikowanych pracowników ochrony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, do kwoty 60.000,00 zł netto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia - analiza załącznika nr 3 do SIWZ oraz złożonych dokumentów tj. aktualnej koncesji MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia - analiza załącznika nr 4 do SIWZ oraz stosownych dokumentów. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie - wykonał (lub wykonuje obecnie) co najmniej 3 usługi zbliżone rodzajem i wartością do usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, czyli wykonywał (lub wykonuje obecnie) całodobową ochronę obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 10.000m ², na którym znajdują się budynki i parking dla samochodów; wartość tego zamówienia nie może być mniejsza niż 400.000 zł brutto rocznie. Należyte wykonanie (wykonywanie) wykazanego zamówienia (usługi) musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia - analiza załącznika nr 2 i 5 do SIWZ. Wykonawca dysponuje taką ilością środków łączności radiowej, (czyli co najmniej jednym środkiem łączności radiowej dla każdej z osób strzegących) przeznaczonych dla osób wykonywających niniejsze zamówienie, która umożliwi stały kontakt tych osób z dyspozytorem, posiada własną częstotliwość radiową

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia - analiza załączników nr 2 i 6 do SIWZ. Wykonawca dysponuje osobami (26 osobami), przewidzianymi do wykonania zamówienia, posiadającymi pozwolenie na broń palną, posiadającymi niezbędne kwalifikacje (przeszkolonym jako pracownicy ochrony), jak również doświadczenie (co najmniej 3 lata pracy jako pracownik ochrony) umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, przeszkolonymi w zakresie bhp i ppoż. oraz posiadającymi aktualne badania lekarskie i nie posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie usługi. Ponadto Wykonawca dysponuje na terenie miasta Warszawy co najmniej trzema załogami interwencyjnymi.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca złoży Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł na wszystkie i 3.000.000,00 zł na jedno zdarzenie. Dokument musi być aktualny w dniu otwarcia ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez najważniejsze usługi Zamawiąjacy rozumie usługi, o których mowa w pkt III.3.2 Ogłoszenia. Dokumentem potwierdzającym jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powinno ono być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w tym zakresie.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty certyfikat ISO potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001, oznaczony jako ISO 9001:2008 - w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny, wydany przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1 Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia / dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2 i III.4.4 Ogłoszenia i odpowiadające im określone w III.4.3.1 i III.6.2 Ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.4.1 Ogłoszenia powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Dokumenty o których mowa w pkt III.4.1 składają dowolni wykonawcy spośród składających wspólną ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Jakość - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmiany umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia, która będzie zależna od zmiany obowiązującej stawki podatkowej VAT. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu realizacji niniejszej umowy wynikającej m.in.: ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego np.: w przypadku likwidacji posterunków lub zniesienia obowiązku posiadania broni przez pracowników Zleceniobiorcy lub zmian aktów prawnych go dotyczących, w szczególności zmniejszenia, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, liczby osób ochraniających obiekty i teren należące do Zamawiającego, przy równoczesnej, adekwatnej do konkretnej sytuacji zmianie wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia w zakresie dotyczącym ochrony Oddziału Czołówka położonego w Warszawie przy Al. Lotników 1, w przypadku sprzedaży lub przejścia praw do w/w nieruchomości na inny podmiot. 4. Zmiana umowy może nastąpić w wyniku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 5. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, ani mu zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, itp. 6. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron z zachowaniem zasad określonych w art. 144 Ustawy i wymagają aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfdif.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 00 - 724 Warszawa, ul. Chełmska 21, bud. 16, pok. 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 00 - 724 Warszawa, ul. Chełmska 21, bud. 16, pok. 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.09.2015r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 4A (typu LIPSK), Sala Konferencyjna nr 207.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

W załączniku SIWZ

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-10-14 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-29 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-21 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2015-09-01 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 10703