Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sieci centralnego ogrzewania na terenie WFDiF - znak ZZT/01/2015

Warszawa, dnia 25.05.2015r.

 

Znak sprawy: ZZT/01/2015

 

Wszyscy Wykonawcy
wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja sieci centralnego ogrzewania na terenie WFDiF.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej Ustawą Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom z ceną brutto wynoszącą 207.702,52 zł.
 2. Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania przewidziane w SIWZ oraz uzyskała najwyższy współczynnik oceny oferty. Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ, z zastosowaniem wzorów podanych w SIWZ.
 3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  - Hydros Przedsiębiorstwo Sanitarno-Budowlane Marian Saletra, ul. Kulczyńskiego 14 pok. 31, 02-777 Warszawa
  Cena brutto: 262.201,70 zł, czas realizacji 57 dni,
  Liczba punktów w kryterium cena: 71,29 pkt; liczba punktów w kryterium czas realizacji zadania: 10,00 pkt; łączna liczba punktów: 81,29 pkt.
  - SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom
  Cena brutto: 207.702,52 zł, czas realizacji 60 dni,
  Liczba punktów w kryterium cena: 90,00 pkt; liczba punktów w kryterium czas realizacji zadania: 9,50 pkt; łączna liczba punktów: 99,50 pkt.
  - Monters Artur Misior, ul. Bronikowskiego 1 m. 26, 02-796 Warszawa,
  Cena brutto: 211.844,13 zł, czas realizacji 70 dni,
  Liczba punktów w kryterium cena: 88,24 pkt; liczba punktów w kryterium czas realizacji zadania: 8,14 pkt; łączna liczba punktów: 96,38 pkt.
  - Pol-Mart Marian Marton, ul. Sosnowa 12A, 05-420 Józefów
  Cena brutto: 216.090,87 zł, czas realizacji 60 dni,
  Liczba punktów w kryterium cena: 86,51 pkt; liczba punktów w kryterium czas realizacji zadania: 9,50 pkt; łączna liczba punktów: 96,01 pkt.
  - ZIS Sanitex Sp. z o.o., ul. Anielewicza 35/76, 01-057 Warszawa
  Cena brutto: 374.675,47 zł, czas realizacji 70 dni,
  Liczba punktów w kryterium cena: 49,89 pkt; liczba punktów w kryterium czas realizacji zadania: 8,14 pkt; łączna liczba punktów: 58,03 pkt.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona.
 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania przetargowego nie został wykluczony żaden wykonawca.
 6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy.

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na podany numer faksu: 22 559 33 98 lub adres e-mail: piechota.kamil@wfdif.com.pl.

 

Zastępca Dyrektora WFDiF
mgr Barbara Bartnik

 

Rozdzielnik:

 1. Hydros Przedsiębiorstwo Sanitarno-Budowlane Marian Saletra, ul. Kulczyńskiego 14 pok. 31, 02-777 Warszawa,
 2. SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom,
 3. Monters Artur Misior, ul. Bronikowskiego 1 m. 26, 02-796 Warszawa,
 4. Pol-Mart Marian Marton, ul. Sosnowa 12A, 05-420 Józefów,
 5. ZIS Sanitex Sp. z o.o., ul. Anielewicza 35/76, 01-057 Warszawa.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-05-25 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 12081