Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w WFDiF - znak ZZT/02/2015

Warszawa, dnia 15.06.2015r.

 

ZZT/02/2015

 

Wszyscy uczestnicy postępowania
- wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Sprzątania pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w WFDiF.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz ze zm. - zwanej dalej Ustawą) Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania o cenę” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Inner Service Marcin Wieremiejuk, ul. Górna 41, 05-402 Otwock z ceną brutto wynoszącą 259.776,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta powyższego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najwyższy współczynnik oceny. Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ z zastosowaniem wzorów podanych w SIWZ.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  - Inner Service Marcin Wieremiejuk, ul. Górna 41, 05-402 Otwock; cena brutto 259.776,00 zł; liczba punktów w kryterium cena: 100,00 pkt; łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
  - D.Z. Sylwia Typek, ul. Skoroszewska 1B/9H, 02-495 Warszawa; cena brutto 266.388,48 zł;
  liczba punktów w kryterium cena: 97,52 pkt; łączna liczba punktów: 97,52 pkt.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania przetargowego nie został wykluczony żaden wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy.

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na podany numer faksu: 22 559 33 98 lub na adres e-mail: piechota.kamil@wfdif.com.pl.

Zastępca Dyrektora WFDiF
Mgr Barbara Bartnik

 

Rozdzielnik:

 1. Inner Service Marcin Wieremiejuk, ul. Górna 41, 05-402 Otwock,
 2. D.Z. Sylwia Typek, ul. Skoroszewska 1B/9H, 02-495 Warszawa.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-06-15 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 11757