Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych - znak 01/ZTZ/2015

Warszawa, dnia 22.06.2015r.
Znak sprawy: 01/ZTZ/2015
Wszyscy Wykonawcy
wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa biblioteki cyfrowej do przechowywania i archiwizowania graficznych plików filmowych.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Content Networks Sp. z o.o., ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa.
 2. Uzasadnienie wyboru:
  Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania wskazane w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Punktację obliczono z zastosowaniem wzoru podanego w SIWZ.
 3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  - Content Networks Sp. z o.o., ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa,
  Cena brutto: 236.775,00 zł, gwarancja 12 miesięcy.
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”: 90,00 pkt;
  liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”: 0,00 pkt;
  łączna liczba punktów: 90,00 pkt.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona.
 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania przetargowego nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na podany numer faksu: 22 559 33 98 lub adres e-mail: piechota.kamil@wfdif.com.pl.
Zastępca Dyrektora WFDIF
mgr Barbara Bartnik

 

Rozdzielnik:

 1. Content Networks Sp. z o.o., ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2016-11-08 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2015-06-22 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 10900