Formularz wyszukiwania
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

 1. Do zakresu działalności Wytwórni należy edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, a w szczególności:
  1. uczestniczenie  w tworzeniu spójnej wizji edukacji filmowej w celu kształtowania umiejętności interpretowania świata, rozwijania świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk na różnym poziomie edukacji;
  2. wspieranie  szkolnych programów nauczania różnego szczebla;
  3. inicjowanie działań zmierzających do wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodych twórców filmowych;
  4. prowadzenie profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk audiowizualnych;
  5. rozwijanie zainteresowań filmem jako gatunkiem sztuki;
  6. popularyzacja wiedzy o polskim filmie w kontekście dokonań światowych;
  7. tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:
   1. udostępnianie własnych zasobów archiwalnych;,
   2. prowadzenie procesu digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów,
   3. odpowiednie zabezpieczanie zasobów filmowych;
  8. świadczenie specjalistycznych usług  na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz na rzecz innych podmiotów krajowych i zagranicznych;
  9. produkcja i koprodukcja filmów fabularnych, w szczególności o tematyce historycznej, społecznej familijnej oraz filmów dokumentalnych, debiutów i drugich filmów;
  10. rozporządzanie przysługującymi Wytwórni obecnie i w przyszłości prawami przewidzianymi   właściwą ustawą z zakresu prawa autorskiego, w tym autorskimi prawami majątkowymi oraz  prawami pokrewnymi, obejmujące także udzielanie licencji.
 2. Wytwórnia może prowadzić, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych. 
 3. Działalność, o której mowa w ust.2, może być prowadzona w zakresie: 
  1. wynajmu składników majątkowych;
  2. organizacji szkoleń i warsztatów;
  3. promocji i reklamy;
  4. wydawnictw;
  5. świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług na żądanie.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2017-10-18 Marzena Łobodzińska Modyfikacja Modyfikacja treści
2013-07-22 Marzena Łobodzińska Publikacja
Wyświetleń: 3830