Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.wfdif.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.wfdif.com.pl


Data publikacji strony internetowej: 09-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: {09-16-2020}.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest KRZYSZTOF KACZMAREK , adres poczty elektronicznej {email}. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel: +48 22 841 26 83 +48 22 841 26 35 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ulica Chełmska 21

Opis dostępności architektonicznej:

 1. Budynki w pełni dostępne dla niepełnosprawnych to:
  • bud nr 4A (Lipsk) główny budynek biurowy. Wejście zlokalizowane od ul. Chełmskiej. Wszystkie poziomy dostępne – na schodach wejściowych jest schodołaz a pozostałe poziomy dostępne są z dźwigu osobowego. W tym roku zaplanowane są prace nad modernizacją wybranych łazienek dla pełnej dostępności osób niepełnosprawnych ruchowo.
  • bud nr 3 poziom parteru i piwnic – jest winda zewnętrzna dla transportu osób niepełnosprawnych, na parterze dostępne korytarze, sale edukacyjne, toalety. Poprzez pochylnię od strony ul. Cybulskiego dostępne są magazyny kostiumów, korytarze, toalety w piwnicy budynku, przy budynku wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
  • bud 19 (wszystkie poziomy) – z poziomu ulicy pochylnia, na pozostałe poziomy dostępne są z windy towarowo-osobowej;
  • bud 21 (wszystkie poziomy) oraz bud 25 przez bud 21 - wjazd do piwnicy po pochylni a następnie dźwigiem osobowym na pozostałe poziomy a przez łącznik również na I piętro w bud. 25.
 2. Na terenie WFDIF znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Prawo wstępu z psem asystującym.
 4. W Wytwórni brak:
  • automatycznych informacji głosowych;
  • pętli indukcyjnych;
  • możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego (na miejscu i online);

Ulica Puławska 61

Opis dostępności architektonicznej:

Budynki przy ulicy Puławskiej 61 w Warszawie (budynek główny jak i oficyna) nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. budynkach brak jest podjazdów i schodołazów. Istnieje możliwość wjazdu na teren nieruchomości przez bramę wjazdową, ale tylko na dziedziniec nieruchomości. Winda osobowa z powodu na niewielki rozstaw otworu drzwiowego – wymuszony konstrukcją budynku - uniemożliwia wjazd wózkiem do kabiny dźwigu.

W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się parking publiczny z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych natomiast na terenie samej nieruchomości nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W nieruchomości brak jest automatycznych informacji głosowych, pętli indukcyjnych, informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego (na miejscu i online).

Aleja Lotników 1

Opis dostępności architektonicznej:

Na terenie kompleksu przy al. Lotników 1 znajduje się jeden bud. nr 2 w pełni dostępny dla niepełnosprawnych. Wejście jest od razu z chodnika do wszystkich pomieszczeń.

W pozostałych budynkach wejścia po schodach. Wszędzie brak wind i pochylni.

Bud nr 1 z jednym piętrem i poddaszem – trzy wejścia, tylko z jednej strony od parkingu dwa schodki z podjazdem ale nie przystosowanym do wózków dla niepełnosprawnych tylko dla dostawy towaru - zbyt wąski.

Wejście na teren z przez furtkę bez przeszkód, również drugie wejście przez szlaban przy portierni, z tym że trzeba przejechać przez próg zwalniający.

Na całym terenie brak miejsc oznaczonych dla niepełnosprawnych. W tym roku zaplanowane jest oznakowanie kilku takich miejsc.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-04-06 Admin Publikacja
Wyświetleń: 2176