Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW / STAR 1142V 12.0t / IVECO 45 C13 4.6t / MERCEDES-BENZ S500 / Peugeot Expert /

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21 posiada do sprzedaży pojazdy:

1. STAR 1142V 12.0t, pojazd specjalny – agregat prądotwórczy 200kVA, nr rejestracyjny WE73593, nr VIN SUS11422V10000887, rok produkcji 2001, przebieg pojazdu: 113585 km, nr inwentarzowy WZM-51, cena wywoławcza 34 563,00 zł

2. IVECO 45 C13 4.6t, pojazd specjalny – agregat prądotwórczy 85kVA, nr rejestracyjny WE0120M, nr VIN ZCFC4590005435508, rok produkcji 2003, przebieg pojazdu: 117814 km, nr inwentarzowy WZM-58, cena wywoławcza 29 397,00 zł

3. MERCEDES-BENZ S500, samochód osobowy, nr rejestracyjny WE1K709, nr VIN WDB1400511A171483, rok produkcji 1994, przebieg pojazdu: 192284 km, cena wywoławcza 10 900,00 zł

4. Peugeot Expert, samochód ciężarowy, nr rejestracyjny WE434KF, nr VIN VF3XSRHKH9Z049078, rok produkcji 2010, przebieg pojazdu: 227869 km, nr inwentarzowy WZM-64, cena wywoławcza 19 000 zł

Pojazdy można oglądać od 05.11.2021r do 19.11.2021r po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia, Transportu i Ochrony pod nr. tel. 691717073

Pisemne oferty kupna w/w pojazdów winny być składane oddzielnie na każdy pojazd i zawierać: imię i nazwisko oferenta bądź nazwę firmy; adres i nr telefonu kontaktowego; oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej środka trwałego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w budynku nr 18 u Kierownika Sekcji Zaopatrzenia, Transportu i Ochrony do dnia 19.11.2021r do godziny 11:00. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 12:00 dnia 19.11.2021r.

Dowód wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy załączyć do oferty. Wadium należy wpłacać przelewem na numer rachunku bankowego WFDiF 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który złożył najwyższą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy.

 

 **********************************************************************************************

INFORMACJA /KOMUNIKAT

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych informuje, że:

 

 1. W dniu 03 września 2019r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał Zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (miejsce publikacji: Dz. Urz. MKiDN z 2019 r., Nr 89).

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączenie: Studia Filmowego „Kadr”, Studia Filmowego „Tor”, Studia Filmowego „Zebra”, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studia Miniatur Filmowych. Nowa instytucja kultury powstała w wyniku połączenia będzie działać pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

 

 1. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. Zarządzenia nastąpi przejęcie przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury z dniem wpisu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wstępuje z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed dniem połączenia przez uprzednio funkcjonujące instytucje, w tym w prawa i obowiązki wynikające z zawartych między Stronami umów.

 

 1. Dane identyfikacyjne Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych po połączeniu, w szczególności jak: RIK, NIP, czy REGON zostaną podane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

*************************************************************************************

 

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18    Z DNIA 10.09.2018 R.

 

Dotyczy projektu:

 

„Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”

 

a) Informacja o sposobie udostępniania informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji

Informacja została umieszczona w witrynie BIP Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, pod adresem internetowym https://bip.wfdif.com.pl/ogloszenia/

oraz na stronie www Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem internetowym: https://cppc.gov.pl/aktualnosci/

„Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.       Prezentacja odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. o godz.12.00  w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, budynek 4, sala  B.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 6 września 2018 r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  wfdif@wfdif.com.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych."

b) Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji:

Prezentacja odbyła się 10.09.2018 roku o godzinie 12.00 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, budynek 4, sala  B.

 

c) Informacje, że podczas prezentacji zostały przedstawione co najmniej następujące dane nt. projektu:

 •      Okres i koszt realizacji projektu

Okres realizacji projektu : styczeń 2019 r – grudzień 2021 r

Koszt realizacji projektu: 20 491 250 zł brutto

 • Zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem.

Grupy docelowe:

e-Użytkownicy – Polacy i obywatele innych państw, zainteresowani polskim filmem i polską muzyką filmową: projekt zapewni dostęp i wybór interesujących filmów czy plików muzycznych w wybranym przez użytkowników miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu (mobile devices), jako alternatywa do filmów emitowanych w „sztywnej” ramówce TV czy muzyki emitowanej w określonym paśmie radiowym;

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

Projekt zapewni dostęp do materiałów edukacyjnych, które pozwolą na urozmaicenie sposobu kształcenia młodzieży;

Licencjobiorcy – podmioty publiczne lub komercyjne, zainteresowane nabyciem licencji i wykorzystaniem utworów audiowizualnych lub ich fragmentów w celach profesjonalnych. Projekt zapewni dostęp do cyfrowych zasobów, także możliwość szybkiego ich przeglądu, wyboru interesującego kontentu i sfinalizowania transakcji (płatność online, transfer online),

Dla wszystkich grup odbiorców/interesariuszy

Projekt zapewni - bezpośredni, szybki i łatwy dostęp do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów oraz możliwość wyszukiwania interesujących treści video/audio – także fragmentów, wg. dowolnie zadanych słów kluczowych.

 

Potrzeby grup docelowych:

 •   Brak na rynku polskim - internetowych platform filmowych, które umożliwiałyby użytkownikom wyszukiwanie fragmentów filmowych wg. dowolnych słów kluczowych.
 •   Istniejące rozwiązania (wyszukiwarki) bazują tylko i wyłącznie na wynikach opartych o filmowe metadane (tytuł filmu, nazwisko reżysera, rok produkcji, czas filmu, etc.).
 •   Aktualne standardy meta danych (EN 15907) do opisu filmów, nie są dostosowane do naturalnych zapytań odbiorców filmu, poszukujących treści video wg. np. postaci filmowych, miejsca akcji, tekstu przypisanego do aktora czy charakterystycznych przedmiotów.
 •   Niezbędne jest opisanie każdej minuty filmu tagami, dzięki czemu użytkownik będzie mógł wyszukiwać fragmenty filmów z zadanym słowem kluczowym.
 •   Wyszukiwanie może być oparte o ręczne opisy podczas digitalizacji lub za pomocą rozwiązań AI.

 

 • Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem:
 •   2 400 minut  filmów (120 filmów dokumentalnych)
 •   10 000 sztuk nagrań fonograficznych (dźwiękowo-muzycznych)

 

 • Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami:

Cele WFDiF

 1.          Powszechne udostępnianie zdigitalizowanych zasobów filmowych i muzyczno-dźwiękowych.
 2.          Zapewnienie bezpośredniego, szybkiego i łatwego dostępu do zrekonstruowanych i zdigitalizowanych materiałów oraz ułatwienie użytkownikom wyszukiwania interesujących ich treści video/audio.
 3.          Zastosowanie innowacyjnych technologii – AI (artificial intelligence).

Produkty Projektu

 1.          Zaawansowana wyszukiwarka kontekstowa oparta o mechanizm AI.
 2.          Ogólnodostępna odpłatna i nieodpłatna baza polskich filmów (fabularnych i dokumentalnych) oraz zdigitalizowanych zasobów dźwiękowo-muzycznych z fonoteki WFDiF.
 3.          Bazy twarzy, miejsc, dialogów, synonimów, metadanych.
 4.          Zdigitalizowane zasoby filmowe i dźwiękowo - muzyczne WFDiF:
 •   120 filmów dokumentalnych (2 400 minut),
 • 10 000 sztuk nagrań fonograficznych (dźwiękowo-muzycznych).

Cele strategiczne

 •    Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).
 •    Zapewnienie dostępu do zasobu cyfrowego (Strategia digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020).
 •    Zwiększanie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze publicznej (Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020).
 •    Powiększenie podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa).
 •    Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji (Strategia Europa 2020).

 

KPI (mierzalne wskaźniki)

1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 10 120 szt.

2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: 212 TB

3. Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:  1 200 000 szt./rocznie

4. Szacowana liczba użytkowników 100 000 Real Users /miesięcznie

 

Znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka kultura)

W ramach projektu założona jest rekonstrukcja i digitalizacja 2 400 minut filmów dokumentalnych . Będą to dzieła wybitnych polskich twórców (E. Munka, J. Hoffmana, K. Karabasza, M. Łozińskiego, A. Titkowa i innych), dostępne aktualnie wyłącznie na nośnikach taśmy światłoczułej (16 mm i 35 mm) . Nastąpi również digitalizacja 10 000 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych z fonoteki WFDiF, w tym oryginalne nagrania mistrzów polskiej muzyki filmowej (Wojciecha Kilara, Waldemara Kazaneckiego, Michała Lorenca, Jerzego Maksymiuka, Zygmunta Koniecznego, Jerzego Satanowskiego, Michała Urbaniaka i innych), dostępne tylko na taśmie magnetofonowej lub płytach analogowych. Będzie miał miejsce także opis zdigitalizowanych zbiorów i umieszczenie ich w cyfrowej bazie danych (wraz z kompletem metadanych).

 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielane zamówienia.

 

KAMIENIE MILOWE

 

Kamienie milowe

Planowany termin osiągnięcia

Zadanie 1. Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja Fonoteki

Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych

2021-12-31

Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów fonograficznych)

2021-09-30

Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych

2021-12-31

Zadanie 2. Modernizacja infrastruktury

Procedura wyboru wykonawców

2020-02-28

Podpisanie umów na dostarczenie

2020-03-31

Odbiór prac instalatorskich próby rozruch

2020-06-30

Zadanie 3. Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej

Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI

2021-12-31

Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)

2021-12-31

Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej

2021-12-31

Zbudowanie wersji mobilnej platformy dystrybucyjnej oraz modułu pro (dla profesjonalistów)

2021-12-31

 

 

 

d. imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji w trakcie prezentacji, wraz ze wskazaniem podmiotów, które reprezentują :

 

Prezentacja została opracowana i przedstawiona przez:

Joanna Skierska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, WFDIF

Tomasz Drwal, Kierownik Działu Postprodukcji, WFDIF

Norman Ruta, Kierownik Sekcji Teleinformatycznej, WFDIF

 

Po prezentacji zostało zadane jedno pytanie, na które udzielono odpowiedzi.

 

Pytanie zadała:

Joanna Wieczorek,  Centralny Ośrodek Informatyki.

Odpowiedzi udzielili:

Joanna Skierska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji, WFDIF

Tomasz Drwal, Kierownik Działu Postprodukcji, WFDIF

 

e. Główne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o których mowa w pkt d). 

 

Zapis pytania i odpowiedzi na nie:

 

Joanna Wieczorek COI

Mam jedno pytanie, Wieczorek Joanna, Centralny Ośrodek Informatyki. Państwo mówili, że jedną z grup docelowych są licencjobiorcy, też była mowa o płatnościach online. Chciałabym zapytać czy za te zdigitalizowane materiały, które będą udostępnione, będą Państwo pobierać za nie opłaty? Czy ja dobrze, zrozumiałam? Bo w ramach jednego z kryteriów, jest podanie informacji jaki zakres udostępnionych tych materiałów będzie bezpłatny i to też wpływa na generowanie dochodów w ramach tego projektu.

 

Joanna Skierska WFDIF
Już odpowiadamy. Założyliśmy w dokumentacji aplikacyjnej, że część tego publicznie udostępnionego kontentu, 90 procent będzie kontentem  nieodpłatnym, w ramach tego  realizowanego konkretnie projektu. Pozostałe 10 procent, będzie jednak podlegało opłatom. Czy to będą mikropłatności, czy też inna formuła, to jeszcze dopracujemy. Natomiast, mówiąc o module już tym profesjonalnym, dla licencjobiorców, to był z założenia od początku moduł płatny. Dlatego, że innej jakości przekazujemy dane, w innych celach. W celach komercyjnych. Czyli te materiały, będą wykorzystywane też w celach zarobkowania. Mówię w skrócie.

 

Tomasz Drwal, WFDIF

Będą to materiały mniej skompresowane, bądź w ogóle nie skompresowane , mówię tu o współpracy z licencjobiorcami. Oni oczekują wsadu tego materiału, w jakąś własną produkcję, bądź emisję. W przypadku zwykłych użytkowników, tych e-użytkowników , tak jak Pani Joanna wspomniała, 90 procent – to może być kodowane H264, czyli kodekami mocno stratnymi.

 

Joanna Skierska, WFDIF

Opracowując dokumentację aplikacyjną, monitorowaliśmy i zbadaliśmy jak działają takie powiedzmy "serwisy archiwalne", brytyjskie i amerykańskie stricte w obszarze filmu. Tam też jest taki podział. Część z tych materiałów jest otwarta publicznie i nieodpłatna. Za część – ciężko mi powiedzieć jaki to jest procent, ale za część pobiera się takie płatności. W związku z tym chcemy na tych najlepszych benchmarkach bazować. Uważamy, że to także zapewni nam finansowanie w przyszłości tych wszystkich celów, które tutaj postawiliśmy  i rozwoju tego projektu AI. Musimy utrzymać też repozytorium. Czas trwania projektu jest określony, pieniądze dostajemy na 3 lata. Czas trwałości projektu to 5 lat , a my myślimy perspektywicznie.

 

Joanna Wieczorek, COI

Dziękuję, bardziej chciałam doprecyzować czy dobrze zrozumiałam, że Państwo biorą taką opcję pod uwagę,  w ramach tego projektu. I zdają sobie sprawę, że w przypadku tych 10 procent, gdzie Państwo będą w jakikolwiek sposób pobierali opłatę za udostępnienie tego materiału, w jakiś sposób będzie też generowali dochód w ramach tego projektu , w związku z tym trochę inaczej będzie wyglądała analiza kosztów i korzyści w ramach Państwa projektu. Bardziej pod tym kątem, chciałam zwrócić Państwa uwagę i dopytać się. Dziękuję.

 

Joanna Skierska, WFDIF

To my dziękujemy.

 

f. Informacja o sposobie uwzględnienia wniosków z dyskusji podczas prezentacji w dalszych pracach nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzględnionych ww . wniosków.

Nie dotyczy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence),digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

 

Prezentacja odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. o godz.12.00                                                            w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, budynek 4, sala  B.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 6 września 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  wfdif@wfdif.com.pl


W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.


Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-11-05 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-11-02 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-22 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-10-02 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2019-10-02 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-10-15 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-10-15 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Modyfikacja treści
2018-08-27 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 6605