Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i instalacja projektorów filmowych - numer 07/ZPP/2018

 

Dz.U./S S146 - 01/08/2018 - 333869-2018-PL

- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333869-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Projektory filmowe

2018/S 146-333869

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychul. Chełmska 21Warszawa00-724PolskaOsoba do kontaktów: Tomasz DrwalTel.: +48 228511023E-mail: video@wfdif.com.pl Faks: +48 228511023Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wfdif.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury

I.5) Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i instalacja projektorów filmowych.

Numer referencyjny: 07/ZPP/2018

II.1.2) Główny kod CPV:

38652000

II.1.3) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację dwóch projektorów filmowych do Sali projekcyjnej „Sala B” i specjalnego projektora postprodukcyjnego do studia korekcji barwnej zgodnie z wymaganiami technicznymi wymienionymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Część 1 - Dostawa i instalacja projektora do Sali B

Część 2 - Dostawa i instalacja projektora do postprodukcji

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa i instalacja projektora do Sali B

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

38652000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (Projektor Digital Cinema) i instalację zestawu urządzeń (projektorz wyposażeniem) do projekcji filmów na nośnikach cyfrowych w postaci pakietów DCP dla kina cyfrowego,zgodnie ze specyfikacją DCI. Wymagany jest projektor z laserowym źródłem światła (czysty laser bezpośrednictwa luminoforu) RGB o jasności do 22 000 lumenów i kontraście nie gorszym niż 500:1 ANSI,przetwornik DLP. Ograniczeniem jasności projektora jest możliwość kalibracji na możliwym do zainstalowaniaekranie opisanym w pkt.2. Wymagań technicznych. Projektor musi spełniać wymagania specyfikacji DCI i mabyć wyposażony w zintegrowany serwer mediów Digital Cinema i wejście dla treści alternatywnych. Stosownakalibracja parametrów wyświetlanego obrazu i związana z tym dostawa odpowiedniego ekranu jest wymagana.

— pamięć dyskowa RAID 5 minimum 4 TB,

— szybkość projekcji DCI 4K 2D (frame rate): co najmniej do 60 fps,

— JPEG 2000 bit-rates do 600 Mbps,

— MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 do 60fps),

Połączenia:

— 2x HDMI2.0a (do 4K 2D 60fps),

— 2x 3G-SDI,

— wyjście sygnału audio: 16 kanałów AES/EBU. Odtwarzanie dźwięku w Sali projekcyjnej odbywa się poprzez analogowe wejścia audio procesora dźwięku Dolby CP500 wyposażonego w wejściowe przetworniki cyfrowo-analogowe,

— sieć Gbe do dostarczenia mediów,

— USB 3.0 dla dostarczania mediów,

Inne:

— Video and audio watermarking: Civolution NexGuard,

— Closed captioning devices: SMPTE 430-10,

Projektor musi posiadać interfejs do podłączenia i wyświetlania innych niż pakiety kina cyfrowego sygnałów telewizyjnych. W szczególności: HD/SD-SDI, HDMI.

2 Ekran

Wymagana jest wymiana ramy i ekranu. Nowy ekran projekcyjny ma być przystosowany do montażu na stałej ramie ekranowej. Współczynnik wzmocnienia światła ≤0.7. Ekran perforowany - dźwiękowy. Możliwy wymiar całkowity materiału ekranu do 4,8 x 2,8 metra. Maskowanie stałe do formatu 1:1,85. Wymiar w świetle po zastosowaniu maskownic formatowych nie mniej niż 4,2 x 2,27 metra, powierzchnia ekranu biała, matowa. Ekran ma być wyposażony w ruchome, napędzane elektrycznie maskownice poziome i pionowe. Maskowanie „automatyczne” do formatów: 1,85 (pełny ekran); 1,77; 1,37; 2,39.

Obecnie używany w Sali B ekran projekcyjny ma wymiary: 4,48 m x 1,92 m (w świetle, cinemascope)umieszczony jest w odległości projekcyjnej 10,62 m. Stałym elementem ekranu jest jego wysokość. Ekran posiada maskownice boczne.

Optyka projektora ma umożliwiać maksymalnie możliwe pokrycie ekranu podczas projekcji formatów kina cyfrowego 2K i 4K, FLAT i SCOPE, projekcji video w formacie 16:9 i 4:3. Dopuszcza się niewielkie zmniejszenie wyświetlanego obrazu w stosunku do wysokości ekranu, nie dopuszcza się przekroczenia powierzchni ekranu i obcięcie treści wyświetlanego obrazu.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SIWZ zał. nr 1 - Wymagania techniczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej:

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość personelu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa i instalacja projektora do postprodukcji

Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV :38652000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) w Warszawie, ul. Chełmska 21,00-724 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamawiający dysponuje salą cyfrowej korekty barwnej filmów. Ze względu na aktualizacje standardów DCP do projekcji o wyższej rozdzielczości, chcemy przeprowadzić modernizację obejmującą przystosowanie jej do projekcji cyfrowej w rozdzielczości 4K. Modernizacja ta obejmuje:- projektor cyfrowy z akcesoriami,- ekran,

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: cyfrowy projektor kinowy klasy post-produkcyjnej z akcesoriami, spełniający wymagania wysokiej wydajności dla cyfrowej korekcji koloru w wysokiej rozdzielczości 4K. Zapewniający parametry nie gorsze niż: odwzorowanie kolorów zgodne ze standardem DCI/SMPTE 431-1, typ układu tworzącego obraz – DLP Cinema Chip: 3xDMD 1,38” Dark Metal Devices, rozdzielczość rzeczywista projekcji: 4K (4 096x2 160 pixeli), hermetyczność układu tworzącego obraz oraz całej drogi optycznej, strumień świetlny na poziomie min. 2700 lumenów, zapewnienie luminancji projekcji na poziomie min. 14fL dla projekcji 2D (wraz ze spełnieniem warunku referencyjnej czerni w zakresie 0.01-0.03cd/m2), jednorodność jasności obrazu nie gorsze niż: 80 % po bokach obrazu, 75 % w rogach, kontrast projekcji minimum 2250:1, wyposażony w źródło światła: Xenon 2000W, możliwość zastosowania lampy o mocy do 4000W, przeznaczenie dla ekranów o rozmiarze do 5,5 m, umożliwiający kalibrację przestrzeni barw spełniająca kryteria: czerwony: x=0,7; y=0,3, zielony: x=0,2; y=0,76, niebieski: x=0,145; y=0,04 (w całym obszarze przestrzeni barwnej DCI-P3), niezależny moduł mocowania lampy umożliwiający jej szybką zmianę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych komponentów w przypadku eksplozji lampy, wyposażony w moduł wejściowy sygnału video 2 x DVI (z możliwością pracy w trybie Dual Link) oraz moduł wejściowy sygnału video 4 x 3Gb/s HD-SDI z możliwością pracy w trybach: 2 x single-link HD-SDI, 1 x dual-link HD-SDIlub quad-link 4K, złącza komunikacyjne: Ethernet 10/100 Mbit, 8xGPIO, RS232, układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu, możliwość zdalnej diagnostyki za pomocą oprogramowania komputerowego producenta lub przy użyciu agenta SNMP, wyposażony w moduł kontroli stałej jasności lampy(zapobieganie obniżeniu jasności wychodzącego z projektora strumienia świetlnego z upływem czasu), filtry powietrza wielokrotnego użycia, układ dwóch budowanych i jednocześnie pracujących prostowników dla zwiększenia niezawodności pracy lampy ksenonowej ,możliwość projekcji filmu ze zwiększoną ilością klatek, przystosowany do HFR. Akcesoria: w pełni zmotoryzowany obiektyw do projektora 4K, umożliwiający uzyskanie formatów kinowych (FLAT/SCOPE) dostosowany do wymiarów ekranu i odległości projekcyjnej w sali korekty barwnej „Lustre”, dotykowy panel sterujący funkcjami projektora cyfrowego, jego ustawieniami, pozwalający na diagnostykę serwisową, menu w języku polskim, komputer (o parametrach nie gorszych niż: ekran nie mniejszy niż 15'', o rozdzielczości nie gorszej niż 1366 x 768 pikseli, pamięć RAM nie mniej niż 8 GB, dysk twardy min.500 GB. Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11, wyposażony w złącza: HDMI, USB 2.0 - 2 szt., USB 3.0 –1 szt. System operacyjny: Windows), do zarządzania ustawieniami projektora z zainstalowanym dedykowanym przez producenta projektora oprogramowaniem sterującym funkcjami projektora oraz umożliwiające korekcję ustawień obrazu i kalibracje barwną, Router WiFi do komunikacji projektora z komputerem, dwuzakresowy 2.4GHz + 5 GHz; 802.11 a/b/g/n/ac; obsługa wielu SSID; szyfrowanie WPA2, Zasilacz awaryjny pozwalający na podtrzymanie zasilania projektora (z pominięciem podtrzymania zasilania lampy ksenonowej). O parametrach: moc pozorna n. 2,2kVA, moc rzeczywista min. 1,6 kW, wyposażony w szyny rack 19”, port komunikacyjny USB, bezobsługowy, szczelny akumulator, wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzakłóceniowe RFI/EMI oraz przepięciowe, Ekran projekcyjny wraz z ramą ekranową. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zał. nr 1 - Wymagania techniczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość personelu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawieokoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1) JEDZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w pkt XX SIWZ.

Inne dokumenty i oświadczenia:

1)      Formularz oferty - wzór załącznik nr 2 do SIWZ. 2)

2)      Specyfikacja cenowa przygotowana w sposób podany w pkt XIII SIWZ.

3)      Specyfikacja cenowa przygotowana w sposób podany w pkt XIII niniejszej SIWZ.

4)      Informacje techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w postaci szczegółowych danych technicznych i testów publikowanych lub potwierdzonych przez producenta oferowanych produktów, które pozwolą Komisji przetargowej ocenić, czy oferowane produkty spełniają wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ (informacje techniczne – sporządzone jedynie w języku polskim lub angielskim).

5)      wykaz osób (podając imię i nazwisko) przeszkolonych przez producenta dostarczanego sprzętu i oprogramowania, które dokonają instalacji urządzenia. Należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia. Brak tych dokumentów spowoduje nieprzyznanie dodatkowych punktów przy ocenie oferty.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z zapisami w części VII pkt 4 SIWZ (str. 7).

Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów ,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (podmioty udostępniające zasoby). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej: 2 zadań polegających na dostawie urządzeń do post-produkcji lub projekcji filmowej o wartości min.400 000,00 PLN brutto.

Zamawiający nie rozgranicza warunku udziału w postępowaniu na poszczególne części. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część ww. warunek należy spełnić co najmniej jednorazowo.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/09/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 10/09/2018

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724Warszawa, bud nr 16, pok. nr 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty dotyczące każdej części przedmiotu zamówienia.2. Ustala się wadium: Część 1 w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy. Część 2 w wysokości 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy. 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ż ezobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 i 2260 oraz 2017 poz. 1089).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Nr rachunku: 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

Z adnotacją: „Wadium – nr sprawy 7/ZPP/2018, Część .....”.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie art. 24aa Pzp

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej inf. z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór - zał. 4.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Pzp.

2. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/07/2018

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2018-09-28 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2018-09-10 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2018-08-01 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1569