Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż samochodów ciężarowych

OGŁOSZENIE

WFDiF posiada do sprzedaży samochody ciężarowe:

  1. FORD TRANSIT 280S, nr rejestracyjny WE2920T, nr VIN WF0XXXBDFX6B51490, rok produkcji 2006, stan licznika 212700 km, zarejestrowany na 9 osób, nr inwentarzowy WZM-61, cena wywoławcza 13600,00 zł
  2. FORD TRANSIT 100T260, nr rejestracyjny WE0040N, nr VIN WF0VXXBDFV5K77511, rok produkcji 2005, stan licznika 169751 km, zarejestrowany na 3 osoby, dop. ład. 925kg., nr inwentarzowy WZM-59, cena wywoławcza 9600,00 zł

Pojazdy można oglądać od 17.07.2018r do 27.07.2018r w godz. 9:00-13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Transportu pod nr. tel. 691717073

Pisemne oferty kupna w/w pojazdów winny być składane oddzielnie na każdy pojazd i zawierać: imię, nazwisko oferenta bądź nazwę firmy; adres i nr telefonu kontaktowego; oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej pojazdu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w budynku nr 18 u Kierownika Sekcji Transportu od dnia 17.07.2018r do dnia 01.08.2018r do godziny 11:00. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 13:00 dnia 01.08.2018r.

Dowód wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy załączyć do oferty. Wadium można wpłacać w kasie WFDiF w godzinach 11:00 – 13:00 lub przelewem na numer rachunku bankowego WFDiF   02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który złożył najwyższą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy. WFDiF zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2018-07-05 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1308