Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak ZZT/01/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie (00-724)

przy ul. Chełmskiej 21, NIP: 525-001-05-22, REGON: 000274938,

zwana dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.:

„Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak ZZT/01/2017”.

Warunki udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy, wzory formularzy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia, a tym samym jego integralną część.

 SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:

http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/

1. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16 pok. 6.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2017r. o godz. 10.30.                                       

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2017r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej - budynek nr 4A (typu „Lipsk”) pok. 207.

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie:                „Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych”

                               ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

                               Oferta na wykonywanie całodobowej ochrony – ZZT/01/2017

                               NIE OTWIERAĆ przed 31.08.2017r., godz. 11.00

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych położonych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 oraz Al. Lotników 1 w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, świadczona w systemie zmianowym, całodobowym, realizowana przez specjalistyczną i uzbrojoną formację ochrony reprezentowaną przez wykwalifikowanych pracowników ochrony.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego certyfikatu ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001, oznaczony jako ISO 9001:2008 – w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub dokumentu równoważnego, wydanego przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U.2016.1432 ze zm.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie i związanych z realizacją usługi w trakcie trwania umowy.

4. Termin realizacji umowy: od dnia 01.10.2017r.  do dnia 30.09.2019r.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób przedstawiony poniżej:

- całkowita cena – waga 100%

6. Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).

7. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2019-05-07 Dział Organizacyjno - Prawny Archiwizacja
2017-09-29 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-09-20 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-09-01 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-08-29 Dział Organizacyjno - Prawny Modyfikacja Dodanie załącznika
2017-08-23 Dział Organizacyjno - Prawny Publikacja
Wyświetleń: 1816